apex Biotech Ltd

products chavmoH je

Knowledge

net poQbej 'etlhvI'lIj qoD pagh Hur?

Source:womens porgh Damo' ghaH | Updated: Sep 18, 2016

poH DIS ngach DuqIppu'chugh gym qIp 'oH Hur pup laH je tricky je wutlh SabtaHbogh qa'vIn tuj pagh chuch. naDev vay' yInlIj Dov'agh Qul. check perks je pitfalls batlhchaj, vaj exactly nuq DaneH'a' vo' workout laH poHlIj.


INDOORS

perk: puS Intensity. HurDaq natural distractions are yIv (gah, SuS) cool (nuq jIH!), pagh 'uD-focus HuDHeyvam routine chaw' SoH ghaH ferocity patlh leH.

perk: Dunmo' ghot'e'. matay'DI' physiological choH, as in neH loss ror 'ej toblu'pa' pat cardiovascular qem ghur intensity.

pitfall: wIlo'bogh 'ach? thereand vIlopQo' jay' 39 s treadmill pIlmoH lam stimulation SoH pol; — pagh quv HIboQ, endorphins. ghaH qaStaHvIS vay' setting. (workout boredom je womenand vIlopQo' jay' 39 tI s healthand vIlopQo' jay' 39 tI s ignite routine pong 2015 veb Fitness Hov nikki metzger moq!)

OUTDOORS

perk: Stress Reduced. qup anxiety nuvpu' qaSpu'DI' alfresco mI' 'aghta' HaD. inherently jot, leS nob DaHechbogh antsy SuD logh.

perk: DuDwI'--'oH-iveness. soothe feeling? itand vIlopQo' jay' 39 tI s pretty addictive. vaj youand 39 vIlopQo' jay'; re ghun chu' starting, ngaQ vI'ogh wanI'vam yabqechlIj neH qettaHvIS Hur — vaj 'oH SuD indoors HeghDI' temps plummet.

pitfall: Ugh, SIS. qeq unexpected chaH chaq, Quj cramp 'e' Daghaj. wej ideal chugh youand vIlopQo' jay' 39 tI re Sojna' speed.


mI' maS SoH outdoors pagh indoors-pagh potlh'a' SoH mIw wa' pagh latlh? whatand vIlopQo' jay' 39 tI s favorite?

Endurgjöf
maHvaD contact
Heimilisfang: no.6 zhangba 4th Rd., xi'an Hi-Tech mIch, xi'an 710077, jungwoq.
Sími': +86 (29) 8860 1330
Fax: +86(29) 8860 9131
Tölvupóstur:info@apex-bio.com
Heimasíðuna | vIHtaHbogh maHvaD | products chavmoH je | De' | industry Sov | laHlIj SeH | maHvaD contact | Farsíma | XML | Aðalsíða